به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، هفتمین شماره فصلنامه فرهنگی اجتماعی «دختران حوا» به صاحب امتیازی واحد مطالعات زن و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

«دریافت نشریه»

hava