جلسه توجیهی کاروان طرح ضیافت اندیشه اساتید

جلسه توجیهی کاروان طرح ضیافت اندیشه اساتید به عتبات برگزار شد

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی

 

atabat