کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

ziafat3

عنوان‌ کارگاه :آسیب شناسی تعلیم و تربیت در دانشگاه ها

 

مدرسین کارگاه :

- از منظر جامعه شناسی

دکتر اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر اورعی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

- از منظر علوم تربیتی 

دکتر مهرام، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر باغگلی،عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

- از منظر روانشناسی

دکتر ابوالفضل غفاری، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • IMG_20191014_132626_770.jpg
 • ketab.jpg
 • quran1.jpg