کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

ziafat3

عنوان‌ کارگاه :آسیب شناسی تعلیم و تربیت در دانشگاه ها

 

مدرسین کارگاه :

- از منظر جامعه شناسی

دکتر اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر اورعی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

- از منظر علوم تربیتی 

دکتر مهرام، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر باغگلی،عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

- از منظر روانشناسی

دکتر ابوالفضل غفاری، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی