کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

چهارمین کارگاه ضیافت اندیشه اساتید
عنوان کارگاه : تحلیل روانشناختی و سبک زندگی و آثار آن
استاد کارگاه :دکتر فاطمی فوق دكتراى روانشناسى از دانشگاه هاروارد امريكا
عضو هيات علمى دانشگاه فردوسى مدير ميز امريكاى شمالى دانشكاه فردوسى

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ziafat fatemi