کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

عنوان کارگاه: معرفت شناسی اسلامی(جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معاصر)

استاد کارگاه : دکتر ابوالفضل روحی 

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ziafat