اکران و نقد فیلم سینمایی متری شیش و نیم

m6.5آنچه در اکران و نقد فیلم سینمایی متری شیش و نیم گفته شد:

دکتر مسعودی (متخصص ارتباطات و سواد رسانه) : وقتی نسبت به افراد متفاوت امکان همزاد پنداری پیدا کنید در حقیقت بیشتر به برساخت هایی که این افراد را به وجود آورده مثل فاصله طبقاتی، آرزویی برای ثروتمند شدن و... پی می برید .
برای مثال اگر افرادی در شرایطی قرار دارند که امکان ثروتمند شدن برای آنها نیست تا یک حدی این ساختار، جرم را توجیه می‌کند و آن را متوجه می‌شوید.

دکتر نوغانی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی) :
یکی از نکات مهم این فیلم توجه به تضاد های طبقاتی نیز هست یعنی فردی از یک طبقه پایین به خاطر ورود به یک عرصه نادرست دچار یک تحرک طبقاتی ناگهانی شده و این شکاف طبقاتی برای آن ابهام نقش ایجاد میکند .

m6.5 1

m6.5 2

m6.5 3

m6.5 4

m6.5 5

m6.5 6

m6.5 7