اجرای زنده مربیان دوره تربیت مربی حوزه شهید بهشتی (ره)

اجرای زنده مربیان کارگروه کودک و جوان و بزرگسال برای دانش آموختگان مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ در اردوگاه هاشمی نژاد.

thoze 01

thoze 02

thoze 03

thoze 04