جلسه هماهنگی شب های قدر

جلسه هماهنگی شب های قدر با حضور نمایندگان حراست، پشتیبانی، انتظامات، معاونت فرهنگی، مدیریت فرهنگی، اداره خدمات به میزبانی دفتر نهاد فردوسی با بررسی آسیب شناسی سال های گذشته و برنامه ریزی اجرایی امسال برگزار شد. در این جلسات جدول زمان بندی اجرایی به مشورت گذاشته شد.

ghadr hamahangi