ایده های دانشگاهیان برای گام دوم انقلاب

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد از همه دانشگاهیان محترم دعوت بعمل می آورد که ایده ها و پیشنهادات خود را در خصوص گام دوم انقلاب به دبیرخانه در سایت نهاد ارسال نمایید.

gaame 2