بررسی کتاب فتنه تغلب

کتاب فتنه تغلب روایتی از متن و فرامتن فتنه ۸۸ با حضور دکتر مصطفی غفاری نویسنده کتاب در سالن شورای دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی به بحث و نظر گذاشته شد..
در این جلسه نویسنده کتاب به بیان دیدگاه ها و ضروریات تدوین این کتاب پرداخت و در انتها به پرسش و پاسخ دانشجویان پرداخته شد.

fetne taghalob 1

fetne taghalob 2

fetne taghalob 3

fetne taghalob 4

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • IMG_20191014_132626_770.jpg
 • ketab.jpg
 • quran1.jpg