بررسی کتاب فتنه تغلب

کتاب فتنه تغلب روایتی از متن و فرامتن فتنه ۸۸ با حضور دکتر مصطفی غفاری نویسنده کتاب در سالن شورای دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی به بحث و نظر گذاشته شد..
در این جلسه نویسنده کتاب به بیان دیدگاه ها و ضروریات تدوین این کتاب پرداخت و در انتها به پرسش و پاسخ دانشجویان پرداخته شد.

fetne taghalob 1

fetne taghalob 2

fetne taghalob 3

fetne taghalob 4