کوچه باغ خوشبختی - اکران و نقد فیلم

اکران فیلم های روی پرده با موضوع (خانواده - ازدواج و سبک زندگی) و نقد این فیلم ها توسط کارشناسان و اساتید بدلیل استقبال دانشجویان از هنر فیلم دیدن - و اثر گذاری تصویری.

koochebagh ekran film 1

توضیح اجمالی طرح: برای برگزاری طرح ابتدا فیلم توسط کارشناس نقد فیلم آقای یوسف زاده مشاهده می شود و در صورت متناسب بودن با موضوع خانواده توسط اساتید و اعضای ستاد ازدواج دانشجویی مشاهده می شود و در صورت تایید اساتید با مشخص شدن جامعه مخاطب تبلیغات آغاز می گردد.
نقاط کلیدی طرح برگزار شده: استقبال دانشجویان از اکران فیلم های روی پرده – استفاده از اساتید در حوزه های مختلف (روانشناسی، جامعه شناسی و دین شناسی)

koochebagh ekran film 2

koochebagh ekran film 3

koochebagh ekran film 4