چهارشنبه های عفاف (بررسی حجاب از منظر تاریخی)

4sh efaf tarikhi

دراین نشست محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- حجاب (پوشش) دردنیای باستان
- حجاب درایران ازعصر باستان تا امروز
- حجاب درادیان
- حجاب پوششی اسلامی یا ایرانی؟
- کارکرد تاریخی حجاب
- حجاب وتوسعه

جهت دریافت محتوی این برنامه می توانند به دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فردوسی واقع در مسجد حضرت زهرا (س)، واحد مطالعات زن و خانواده مراجعه کنند.